Privacyverklaring, klachten en geschillen


Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is er †Europese wetgeving van toepassing op gegevensbescherming: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met dit bericht informeer ik u hoe ik aan deze nieuwe wetgeving voldoe. U kunt zich informeren over de rechten die deze wet u geeft op de volgende website.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

De definitie van persoonsgegevens is “alle informatie over een geÔdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geÔdentificeerd”. De meest voor de hand liggende persoonsgegevens zijn naam, adres, telefoonnummer en dergelijke.

Kennisgeving van deugdelijke verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die ik van u verzamel bestaan hoofdzakelijk uit uw naam, adres, geboortedatum en contactgegevens. Daarnaast† houd ik een medisch dossier bij. Hierin staan de gegevens die u mij verstrekt tijdens de consulten en conclusies mijnerzijds betreffende de keuze van een homeopathisch middel of andere therapeutische overwegingen en adviezen. In de homeopathie is het gebruikelijk en noodzakelijk zoveel mogelijk de gegevens die de patiŽnt verstrekt letterlijk te noteren. In het medisch dossier dat ik van u bijhoud staan dan ook uitsluitende de woorden zoals u die tijdens de consulten heeft uitgesproken.

Ik hou uw dossier uitsluitend bij om uw hulpvraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Het is mij ter ore gekomen dat de mogelijkheid bestaat dat ik uw gegevens moet delen met derden, zoals verzekeraars, wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat. In dat geval dien ik mij aan de wettelijke voorschriften te houden.

Het bewaren van gegevens en de AVG
Uw gegevens bevinden zich alleen op mijn computer, beveiligd met een wachtwoord dat alleen aan mij bekend is. De noodzakelijke backups maak ik uitsluitend op fysieke schijven die onder mijn beheer verblijven. De gegevens staan op geen enkele cloud of in een publiek domein.

De afgedrukte versie van de gegevens van de door mij verrichte consulten alsmede de papieren dossiers die nog voortkomen uit het archief van mijn overleden voorganger, bewaar ik op mijn privťadres waar ze alleen voor mij persoonlijk toegankelijk zijn.

†Voor medische dossiers geldt een bewaartermijn van 20 jaar.

Desgewenst kunt u uw dossier inzien of een kopie verkrijgen. Voor digitale gegevensverstrekking is wettelijk geen kostenvergoeding nodig. Bij het beŽindigen van de behandeling om wat voor reden dan ook of bij overgang naar een andere therapeut, kunt u uw dossier of een kopie daarvan verkrijgen; ik zal u dan vragen een verklaring te tekenen dat u uw dossier ontvangen heeft.

Klachtenprocedure

De NVKH is per 1 januari 2017 aangesloten bij de Koepelorganisatie RBCZ, deze beschikt over een eigen tuchtcollege, TCZ.
Door aansluiting bij RBCZ valt u automatisch onder het tuchtrecht van TCZ.

De werkzaamheden van alle zorgverleners in Nederland vallen onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Concreet betekent dit dat de therapeut:

  • Kan verwijzen naar een klachtenfunctionaris die in een vroeg stadium kan bemiddelen bij een eventuele klacht en deze tot een voor alle betrokken partijen bevredigend einde kan brengen.
  • Geregistreerd staat bij een Geschillencommissie voor Complementaire Alternatieve Gezondheidszorg die is goedgekeurd door het ministerie van VWS.
  • Een register bijhoudt van (bijna-)incidenten.


De NVKH heeft voor al haar leden een collectieve aansluiting bij de door het Ministerie erkende geschillencommissie Quasir geregeld. In geval van een klacht kun je kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen. De kosten zijn in de contributie inbegrepen. Meer Informatie op www.quasir.nl

https://www.nvkh.nl/klachtenformulier-nvkh/.†

Stuur mij een email:†fd@quodnatura.info † © Fernand Debats 2022