Curriculum Vitae


In 1976 ben ik aan de universiteit van Utrecht afgestudeerd als huisarts. Al snel verbreedde ik mijn blik naar andere geneeswijzen. Ik leerde klachten en ziekten te plaatsen in de samenhang van lichaam, ziel, psyche, zingeving en levensloop.  

Ik werkte ruim 25 jaar mee aan het homeopathie-onderwijs aan artsen als docent en staflid bij de Stichting Homeopathische Opleidingen. Ook momenteel geef ik nog op verzoek cursussen homeopathie. Ik ben sinds 1979 steeds zelfstandig werkzaam geweest in een eigen praktijk. Mijn volledige curriculum vitae en lijst van publicaties vindt u hieronder.

Ik acht het van groot belang dat zorgverleners zich breder oriënteren in de wereld dan zich alleen toe te leggen op hun professionele kennis. Ik noem dat Preventie van Vakidiotie.  Ik onderschrijf de inzichten van Carl Gustav Jung dat het je ontwikkelen tot een volledig persoon, wat hij ‘individuatie' noemt, voor iedereen een gebied van voortdurende aandacht dient te zijn. Individuatie bestaat uit het integreren van vier functies die de mens ter beschikking staan om een relatie met de werkelijkheid aan te gaan, te weten: Denken, Gewaarworden, Voelen en Intuïtie (Schouwen).Voor verdere uitleg hierover zie De spirituele dimensie van de Homeopathie. Een van de belangrijkste mogelijkheden hiertoe is kunstzinnige vorming muzikaal of beeldend.  


Curriculum vitae van Fernand Debats ('48)

Werkervaring als homeopathisch arts

Ik heb van 1979 tot 31 dec. 2017 onafgebroken gewerkt als zelfstandig gevestigd homeopathisch arts. Daarna zet ik mijn praktijk voort als klassiek homeopaat en lid van de NVKH.
Per januari 2018 ben ik verplicht achter mijn titel 'arts’ de woorden ‘niet praktiserend’ te vermelden. Dit heeft te maken met de situatie dat ik me per januari 2018 niet heb laten herregistreren in het BIG register. De reden daarvoor licht ik hieronder toe bij ‘diversen’

In 1979 vrij gevestigd met een consultatieve praktijk voor klassieke homeopathie in Arnhem. Daarna in de loop van de jaren na 1999 vrije homeopathische praktijk in Elst (Gld), Amsterdam, Detmold (Dl) (tevens verzorgen nascholing en opleiding van artsen) en Werther (Dl), Maastricht, Bunde, Weert, Herten, Vaals en momenteel in Swolgen.

Werkervaring in het onderwijs

Van september 2007  tot medio 2022 was ik werkzaam bij Instituut EEN als docent basis medische vakken (anatomie fysiologie en pathologie). 

Inmiddels is Instituut EEN opgehouden te bestaan.

Sinds 2013 verzorgde ik aan dit instutuut nascholingsdagen voor HBO-afgestudeerden.

In opdracht van Instituut EEN verzorgde ik één à twee keer per jaar een minor Homeopathie van 10 dagdelen, waarin de grondbeginselen en basisprincipes alsmede de meest recente ontwikkelingen van deze methode uitputtend worden behandeld.  

Van maart 2010 tot 2012 docent voor algemeen medische nascholing aan de ANZN, Academie voor Natuurgeneeswijzen Zuid-Nederland te Eindhoven.

Van 2005 tot 2012 verbonden aan Gilde opleidingen te Roermond als docent medisch-klinische vakken aan de opleiding voor verpleegkundigen.

Van 1981 tot 2006 aktief in het onderwijs in de homeopathie voor artsen bij de Stichting Homeopathische Opleidingen (SHO), destijds zetelend te Wageningen 


Organisatorische/ bestuurlijke ervaring

2005 Adviseur voor de commissie Beroepsprofiel van de VHAN de Artsenvereniging Homeopathie Nederland.

1999 Lid van de Werkgroep Beroepsprofielen van de A.A.G. (Artsenfederatie additieve/alternatieve geneeskunde), welke zich bezighield met het formuleren van beroepsprofielen en eindtermen voor opleiding van de zes hoofdstromen in de additieve/alternatieve geneeswijzen, naar het model van het ‘Raamplan 1994, eindtermen van de artsenopleiding’.

1995-1999 Voorzitter van de werkgroep onderwijs van de European Committee for Homoeopathy (ECH) te Brussel. Mede-auteur van het rapport ‘Medical homoeopathic education in Europe’.

1994-97 Coordinator van de homeopathische nascholing die de Stichting Homeopathische Opleidingen (SHO) voor de Vereniging van Homeopathische Artsen in Nederland (VHAN) verzorgde. Tot ‘99 lid van deze commissie.

1994 Mede-initiatiefnemer en presentator van de ‘First European Conference on Homoeopathic Education’ te Loosdrecht. In aansluiting daaraan publicatie van de Proceedings van deze conferentie.

1991-1993 Lid van de werkgroep die de oprichting van het (later weer opgeheven) Centrum voor Geïntegreerde Geneeswijzen in Winterswijk voorbereidde.

1991-1993 Namens de beroepsgroep lid van de Werkgroep Homeopathie van de Commissie Alternatieve Behandelwijzen van de Gezondheidsraad, die destijds in navolging van de Commissie Muntendam was ingesteld om de toenmalige staatssecretaris Mw. Borst te informeren over de stand van zaken van de alternatieve geneeswijzen in Nederland. Zie de publicatie van de Gezondheidsraad: ‘Alternatieve Behandelwijzen en Wetenschappelijk Onderzoek.’ (1993)

1991-1992 Voorzitter van de Commissie Kwaliteit van de Vereniging van Homeopathische Artsen in Nederland (VHAN) en publicatie van het beleidsbepalende ‘Rapport Commissie Kwaliteit’.

1982-’84 Als lid van de onderwijscommissie de SHO-opleiding inhoudelijk gereorganiseerd tot een modulaire driejarige part-time post-graduate cursus in samenwerking met het IVLOS, Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden, universiteit van Utrecht.

1976-1977 Coördinator van diagnostisch centrum te Utrecht


Opleidingen beroepsgerelateerd

Gedurende geheel mijn werkzame periode tot nu toe heb ik mij gericht op een brede nascholing op regulier medisch terrein en aanvullende CAM methoden. Jaarlijks volg ik de benodigde nascholingen voor mijn medische en homeopathische praktijk. 

2016 Cursus ‘Didactiek voor HBO docenten’ (Module V10 van Instituut EEN)

2008-2010 opleiding tot E.E.N.-arts aan het Instituut voor Eclectische Energetische Geneeswijzen (Instituut E.E.N. te Panheel; Met goed gevolg afgesloten

2007 Opleiding Integrated Kaballistic Healing, door Jason Shulman; driejarige opleiding afgerond dec. 2010. www. kabbalah.org

In 2007 het eerste jaar van de vierjarige opleiding tot healer bij de  BBSHE (Barbara Brennan School of Healing Europe) afgerond.

1988 Diploma van de Athenian School of Homeopathic Medicine, honoris causa verleend door George Vithoulkas.

1977-1978 Opleiding Homeopathie en Acupunctuur te Nijmegen aan het voormalige ‘Medisch Instituut voor Homeopathie en Acupunctuur’ onder leiding van C. Hamburger en A. Vrijlandt.

1975-1976 Huisartsopleiding te Utrecht.

1975 Artsexamen Rijksuniversiteit te Utrecht.

1967 Eindexamen Gymnasium ß aan het Bisschoppelijk College te Weert.


Laterale opleidingen

2014-2019: 5-jarige part-time opleiding beeldhouwen aan de Academie van Arendonk (B). 

Van mijn 43e tot mijn 49e heb ik muziekonderwijs genoten en heb daarbij mijn plafond bereikt bij het spelen van eenvoudige suites van Händel op de altblokfluit. Ik heb twee jaar gespeeld in een blokfluitkwartet en daar o.a. geleerd hoe sommige resultaten in het leven uitsluitend door harmonische samenwerking kunnen worden bereikt.

Na het bereiken van mijn muzikale plafond heb ik mezelf - te beginnen vanaf 1997 - autodidactisch, met incidentele hulp van cursussen aan volksuniversiteiten e.d. leren tekenen, schilderen en etsen.


Diversen

1995 Arij Vrijlandt Onderscheiding vanwege verdiensten voor het homeopathische onderwijs aan artsen en bijdrage aan de professionalisering van de beroepsvereniging.

Van 2009-2018 redactielid van Homeopathie Magazine, het verenigingsblad van de KVHN, de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland.

Verder valt nog te vermelden dat ik vier keer als getuige-deskundige opgetreden ben in juridische procedures betreffende de homeopathische beroepsuitoefening; eenmaal voor het Medisch Tuchtcollege, eenmaal voor de Rechtbank Amsterdam en twee maal i.v.m. een schriftelijke beoordeling en advies.


Toelichting ‘Arts, niet praktiserend'
Voor herregistratie in het BIG register diende ik aan te tonen dat ik in de laatste 5 jaar voorafgaand aan januari 2018  minimaal 2080 uren regulier medisch werk heb verricht. Om dat aan te tonen zou ik onderscheid moeten maken tussen welk aandeel van mijn werk regulier is en welk deel homeopathie. 

Deze eis komt voort uit het standpunt van het medische establishment dat homeopathie geen geneeskundig werk is. Daar ben ik het niet mee eens. De rechter ook niet. Deze heeft beslist dat er wettelijk geen onderscheid gemaakt mag worden tussen artsen die regulier werken en die welke CAM methoden toepassen. Het BIG register distantieert zich daarvan. Dan distantieer ik me van het BIG register.

Ik zet mijn werk voort als lid van de NVKH, de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten. Ik vind het toepassen van de homeopathie als geneesmethode belangrijker dan het etiket dat erop geplakt wordt door groeperingen die er geen verstand van hebben.


Publicaties 

Als redactielid van Homoepathie Magazine, het tijdschrift van de KVHN (Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland) publiceerde ik van 2009 tot 2018 in vrijwel elk nummer een artikel onder de noemer ‘Verdieping’. Verder boekbesprekingen, antwoorden op vragen van lezers en columns. Tevens blogde ik samen met de andere redactueren op de website van de KVHN.

Boeken:

1990 ‘Wat zijn de klachten?’  (ISBN 90 71669 09 2; Homeovisie, Alkmaar 1990) een toelichting op de homeopathische behandeling en wetenschapstheoretische onderbouwing van de methode als een vorm van systeemdenken.

In 1996 in Duitse vertaling verschenen onder de titel ‘Homöopathie, die Methode für mich’ (Barthel und Barthel Verlag; ISBN 3 88950 096 X, Schäftlarn 1996).

2000 Uitgave van de bewerkte en herziene uitgave van ‘Wat zijn de klachten?’ onder de titel ’Diadoxie, opeenvolging van ziektebeelden en homeopathische genezing’. ISBN 9074817114)

2023 De Verborgen Verlosser. Overdenkingen bij een zich hernieuwende wereldorde. Behandelt de driehoeksverhouding tussen zelfverwezenlijking van individuele, unieke mensen, het faciliteren daarvan door geneeskunst en het scheppen van voorwaarden hiertoe in  maatschappelijk-politieke organisatievormen. Aspekt, Soesterberg 2023

Verder in chronologische volgorde:

Kernpunten uit de Homoeopathie; Homoeopathisch Tijdschrift 92-5/6; 1981

De slag om de alternatieven; Medisch Contact, 38-14, 407-410; 1983

De rol van de Homeopathie bij de integratie van de verschillende hedendaagse geneeskundige methoden; Integraal Nr. 4, 90-93; 1989

De homeopathie als ervaringswetenschap en constitutionele therapie; Integraal Nr. 668-75; 1989

Een homeopathische kijk op het afweermechanisme van het menselijk organisme; Nederlands Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 7-4, 155-158; 1991

Principles of homoeopathic education I; Homoeopathic Links, 4-2, 25-27; 1991

Principles of homoeopathic education II; Homoeopathic Links, 4-3, 30-32; 1991

De basis voorbij, ontwikkeling van tien jaar homeopathieonderwijs voor artsen; jubileumuitgave Stichting Homeopathische opleidingen, Wageningen, september 1991(medeauteur) 

Rapport commissie kwaliteit; uitgebracht in opdracht van het bestuur van de Vereniging van Homeopathische Artsen in Nederland (VHAN); juni 1991

Bogaerds e.a. Homeopathie, een positieve geneeswijze voor heel de mens; uitg. Tirion, Baarn 1991 (medeauteur)

Syndrome shift, the morbid substitution as a leading principle in homoeopathy; Homoeopathic Links, 5-1, 32-34; 1992

Consensus in Homoeopathy; Homoeopathic Links, 6-4, 12-16; 1993

Zwei Naja-Fälle; Deutsches Journal für Homöopathie, 13-4, 275-278; 1994

Proceedings of the first European Conference on Homoeopathic Education; Wageningen 1994

Het gebruik van LM-potenties; Similia Similibus Curentur, 26-3; 19-26; 1996

Finding a way to define Homoeopathy, an analysis of the constituent parts of the homoeopathic method; Homoeopathic Links, 10-1; 34-37; 1997

Logos, Mythos, Evidence; Homoeopathic Links,17 (3); 166-169; 2004

Stuur mij een email: fd@quodnatura.info   © Fernand Debats 2022